โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนเขตจังหวัดหนองคาย | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนเขตจังหวัดหนองคาย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 สิงหาคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 2277 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 1 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ทัศนอุดม และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา RMUTL SAT CARAVAN โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โรงเรียนปากสวยพิทยาคม และโรงเรียนนาดีพิทยาคม จังหวัดหนองคาย เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิด สร้างความประทับใจต่อวิทยาศาสตร์ ซึ่งในแต่ละกิจกรรมนอกจากได้ความรู้และทักษะการทำปฏิบัติการแล้ว ยังได้ทั้งความสนุก ความประทับใจ ทั้งต่อนักเรียนและผู้สอนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา