โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์ นักศึกษาโครงการ Koyori2022 จาก Fukui University of Technology ประเทศญี่ปุ่น  เข้าพบ รก.อธิการบดี มทร.ล้านนา และศึกษาดูงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณาจารย์ นักศึกษาโครงการ Koyori2022 จาก Fukui University of Technology ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบ รก.อธิการบดี มทร.ล้านนา และศึกษาดูงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 2838 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.  ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา หัวหน้าโครงการฯ หน่วยวิจัยและพัฒนาด้านการบริหารเทคโนโลยีฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  นำคณาจารย์ นักศึกษา จาก Fukui University of Technology  ประเทศญี่ปุ่น และตัวแทนจากสมาคมหัตถศิลป์ล้านนา ซึ่งเป็นผู้ร่วมกิจกรรม Koyori2022 ภายใต้โครงการ การยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนในภาคเหนือตอนบนด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่มูลค่าของผลิตภัณฑ์ ปีที่2 เข้าพบคารวะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประชุมหารือในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรในด้านการฝึกงาน รวมถึงการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอต้อนรับและได้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษา จาก Fukui University of Technology ประเทศญี่ปุ่น   ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวัฒนธรรม และเป็นจุดสำคัญในการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์งานด้านหัตถศิลป์ จึงขอให้นักศึกษาทุกคน มีความสุขและได้รับประสบการณ์การเรียนรู้แลกเปลี่ยนครั้งนี้เพื่อพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ไปเยี่ยมและศึกษาดูงานจากท่านอีกครั้งหนึ่ง" และภายหลังจากนั้น คณาจารย์ นักศึกษา ยังได้เยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านหัตถศิลป์ ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหาร อาจารย์ ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมผลงาน แนะนำหลักสูตรภายในคณะฯ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนด้านการออกแบบ ณ หอนิทรรศการศิลปและวัฒนธรรม ราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา