โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3620 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 10 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานพิธี และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จำนวน 2,300  คน   ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่   จากนั้นเป็นการเสวนาแนะนำและให้โอวาทโดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรธร จีนา เป็นผู้ดำเนินรายการ และการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน โดยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน รวมถึงข้อมูลการให้บริการสารสนเทศโดยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการแนะนำข้อมูลจากกองพัฒนานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษา

        โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ความว่า “ต้องขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนที่ได้ผ่านเข้ามาเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การศึกษาในระดับปริญญาเป็นการศึกษาที่นักศึกษาต้องดูแลรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น อยากขอให้นักศึกษาตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุดเพื่อจะเป็นรากฐานและประสบการณ์ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพในอนาคต ขอให้นักศึกษาทุกคนใช้ชีวิตในรั้วราชมงคลล้านนาอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในการศึกษา และเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอย่างสมภาคภูมิ”ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา