โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประชุมร่วมกับ กฟผ.หาแนวทางการลดใช้พลังงานมุ่งสู่ Green Campus | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ประชุมร่วมกับ กฟผ.หาแนวทางการลดใช้พลังงานมุ่งสู่ Green Campus

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2532 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมประชุมรับฟังแนวทางการลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย กับผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ) ณ ห้องซอมพอ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS-Teams ร่วมกับ มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่ เพื่อแสวงหาแนวทางความร่วมมือการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่สีเขียว(Green Campus) ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และให้บุคลากรใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า โดยจะมีการนำเนื้อหาจากการประชุมดังกล่าวเข้าสู่วงหารือของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ (CEO) และจัดทำเป็นข้อสรุปเพื่อนำเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ และวางกรอบความร่วมมือในลำดับต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา