โลโก้เว็บไซต์ รักษาการแทน อธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมเวทีเสวนา“ข้าวโพดไร่และการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดจากอดีตสู่ปัจจุบัน”  แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพด | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รักษาการแทน อธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมเวทีเสวนา“ข้าวโพดไร่และการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดจากอดีตสู่ปัจจุบัน” แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพด

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 9 ตุลาคม 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3528 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ร่วมงาน  “Field Day World Seed” จัดโดย บริษัทเวิรด์ซีดส์ จำกัด อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางบริษัทได้ทำการจัดเก็บผลผลิตข้าวโพดไร่ขึ้นโดยมีหลายภาคส่วนที่ร่วมส่งข้าวโพดเข้ามาทดสอบ  ซึ่งทางมทร.ล้านนา ลำปาง ได้ร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรที่ศึกษาวิจัยเพื่อทำการปรับปรุงพันธุ์ ข้าวโพดเพื่อได้มาซึ่งพันธุ์ข้าวโพดที่มีคุณภาพและนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกร เพื่อทำการเพาะปลูกต่อไป ซึ่งสายพันธุ์ข้าวที่ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้ร่วมปรับปรุงพันธุ์พันธุ์นั้น ปัจจุบันสามารถผลิตข้าวโพดที่มีคุณภาพได้ถึง 7 สายพันธุ์

             ภายในงานนี้ยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความข้อคิดเห็น ในหัวข้อ “ข้าวโพดไร่และการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดจากอดีตสู่ปัจจุบัน” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงพันธุ์ และ ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา  รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆที่เข้าร่วมได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้และภาคเอกชน รวมถึงปราชญ์ชาวบ้านที่มาร่วมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา