โลโก้เว็บไซต์ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 กันยายน 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3722 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

                   ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน ๑๔ ราย ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ และต่อมาได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น เนื่องจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ ๓๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่  ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และกระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั่ง ที่ สกอ. ๓๘๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ที่ สกอ. ๑๓๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ ๓๔ (๑๐/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ จึงได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งใหม่

รวม ๑๕ ราย ดังนี้

          ๑. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ เป็น นายกสภามหาวิทยาลัย

          ๒. นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

          ๓. พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

          ๔. นางบุปผา ชวะพงษ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

         ๕. นายปิยะวัติ บุญ-หลง เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

         ๖. นายไพโรจน์ วิริยจารี เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

         ๗. นายวิจิตร รักราษฎร์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

         ๘. นายศเนติ จิรภาสอังกูร เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

        ๙. นายสำเรียง เมฆเกรียงไกร เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ

        ๑๐. นายสุรชัย ขวัญเมือง เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

        ๑๑. นายสุรชาติ ณ หนองคาย เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

        ๑๒. นางอัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

        ๑๓. นางอารี วิบูลย์พงศ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

        ๑๔. นางอาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

       ๑๕. นางอุษณีย์ คำประกอบ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

แต่งตั้งแล้ว

         บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามที่เสนอทุกราย

         ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ดอน ปรมัตถ์วินัย

รองนายกรัฐมนตรี

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา