โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการ นักศึกษา รหัส ''64 : เว็บไซต์ หอสมุด มทร.ล้านนา | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการ นักศึกษา รหัส ''64 : เว็บไซต์ หอสมุด มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 มิถุนายน 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 927 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เว็บไซต์ หอสมุด มทร.ล้านนา : ช่องทางการเข้าใช้งาน...คลิก

บริการสืบค้นหนังสือ OPAC  มี 2 วิธี
  1. 
https://library.rmutl.ac.th : เข้าใช้บริการ...คลิก
  2.
https://autolib.rmutl.ac.th 
: เข้าใช้บริการ...คลิก

บริการ..สืบค้นงานวิจัย (EDS)
บริการ E- Resources คือ บริการค้นคว้าจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
- (E-Book) SE-ED E-library ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
- Thai E-Book ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
- E-Book Gale ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
- IG Library ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
- Access Engineering ฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์
- ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ของ UniNet) 11 ฐาน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา