โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดปฐมนิเทศอาจารย์บรรจุใหม่ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และเทคนิคการถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดปฐมนิเทศอาจารย์บรรจุใหม่ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และเทคนิคการถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาในศตวรรษที่ 21

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 5015 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันที่ 1 เมษายน 2564 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ประเภทวิชาการ) ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในปีงบประมาณ 2561-2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา และหลักเกณฑ์การวัดประเมินผลการศึกษา ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมที่ดีตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน การให้บริการวิชาการสังคม การสร้างงานวิจัย ร่วมถึงแนวทางการนำเทคนิควิธีการสอนที่สอดคล้องกับบริบทางด้านสังคมปัจจุบัน มาช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนของนักศึกษายุคศตวรรษที่ 21 ในการนี้ รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษในหัวข้อ ''บทบาทของอาจารย์ต่อการประกันคุณภาพการศึกษา'' โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ประเภทวิชาการ) จาก มทร.ล้านนา ส่วนกลางและจากพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งสิ้น 135 ราย ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา