โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2564 (Global Undergraduate Exchange Program 2021-2022) | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2564 (Global Undergraduate Exchange Program 2021-2022)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 4024 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2564 (Global Undergraduate Exchange Program 2021-2022) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4-5เดือน) โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาประชาสัมพันธ์ ดำเนินการคัดเลือก และเสนอรายชื่อนิสิต/นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร จำนวนไม่เกิน 2 คนต่อวิทยาเขต โดยให้วิทยาเขตหรือกองวิเทศสัมพันธ์ส่งรายชื่อพร้อมเอกสารใบสมัครของนิสิต/นักศึกษามายังมูลนิธิฯ ภายในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 ตามขั้นตอนที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป

นิสิต/นักศึกษาผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการประกาศรับสมัครสอบชิงทุน และการกรอกใบสมัครออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ http://www.fulbrightthai.org/programs/2021-global-ugrad/ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 1 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น. (เที่ยงวัน) ตามเวลาในประเทศไทย (ตรงกับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 24.00น. ในประเทศสหรัฐอเมริกาโซนตะวันออก) หรือจากเอกสารที่ได้แนบพร้อมกับอีเมลล์นี้ ดังนี้

ประกาศรับสมัครทุน 2021-2022 Global UGRAD (ภาษาไทย)

ข้อแนะนำการตอบคำถามในสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ)

ข้อแนะนำในการเตรียมจดหมายแนะนำ/รับรองผู้สมัครสำหรับอาจารย์และผู้สมัคร (ภาษาอังกฤษ

แบบฟอร์มจดหมายแนะนำ/รับรองฉบับที่ 1 สำหรับอาจารย์ทางวิชาการ

แบบฟอร์มจดหมายแนะนำ/รับรองฉบับที่ 2 สำหรับอาจารย์/คนรู้จักส่วนตัว

ใบปลิวประชาสัมพันธ์ทุน2021-2022GlobalUGRADสำหรับคนไทย (ภาษาอังกฤษ) คำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย ของทุน GlobalUGRAD (ภาษาไทย)

ทางมูลนิธิฯ แนะนำให้ผู้สมัครอาจารย์ผู้เขียนจดหมายแนะนำ/รับรอง และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องในการคัดเลือก อ่านเอกสารข้างต้นทั้งหมดโดยละเอียด ก่อนทำการสมัครหรือเขียนจดหมายแนะนำ/รับรอง เพื่อทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของทุนการศึกษาและขั้นตอนการรับสมัครอย่างถูกต้อง

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ในเวลาทำการ วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. โทร. 0-2285-0581-2 ต่อ 106 หรือส่งอีเมลล์มาที่tusef@fulbrightthai.org (ระบุหัวข้อ 2021 Global UGRAD)

รายละเอียดโครงการ

https://drive.google.com/.../1wJj7CW-29Q79YOBUM8zUo...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา