โลโก้เว็บไซต์ นิทรรศการ ไอดินโชว์ผลงานสร้างสรรค์ความรู้คู่ภูมิปัญญาโดยนักศึกษาหลักสูตรเซรามิก มทร.ล้านนา  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นิทรรศการ ไอดินโชว์ผลงานสร้างสรรค์ความรู้คู่ภูมิปัญญาโดยนักศึกษาหลักสูตรเซรามิก มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 พฤศจิกายน 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4442 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นักศึกษาหลักสูตรเซรามิก ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เปิดนิทรรศการ “ไอดิน” (I DIN) แสดงผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาหลักสูตรเซรามิก ชั้นปีที่ 4 จำนวน 15 ผลงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษา มีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาการผลิตด้วยหลักการและเหตุผล เรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อผลิตนักเซรามิกที่มีความรู้และทักษะจากการปฏิบัติจริงในสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมจริงอย่างครบกระบวนการ ทั้งยังเป็นการฝึกฝนให้มีความตระหนักถึงคุณค่าและการใฝ่หาแลกเปลี่ยนความรู้ทางประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนถึงภูมิปัญญาสากลที่จะพัฒนาตนเองและสังคม ธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์สมบัติของชาติ โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธี และโอกาสนี้ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มทร.พระนคร ที่เดินทางมาเยี่ยมผลงานนิทรรศการด้วย

           หลักสูตรเซรามิก เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะฝีมือและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์ ผลิต และวิเคราะห์ ตามแนวทางการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง

           ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมนิทรรศการไอดิน ได้ในระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 

ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก https://www.facebook.com/CeramicsRMUTL/

ข่าวโดย นายจิรวัฒน์ มงคลคลี และนางสาวจุฑามาศ โปทา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา