โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์ (CRCI 2020 Online)  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์ (CRCI 2020 Online)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 กันยายน 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4445 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์ (The 6th Conference on Research and Creative Innovations: 6th CRCI2020 Online) ภายใต้หัวข้อ "...สู่วิจัยรับใช้สังคม สร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน"  ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ Microsoft Teams  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบประกาศนียบัตรแก่ภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดงานครั้งนี้ จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “100% พลังงานหมุนเวียน ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของไทย กับความเป็นไปได้และแนวทางการวิจัยในชีวิตรูปแบบใหม่”  โดยดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “การสร้างความร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมภาคเหนือหลังภาวะวิกฤติโคโรน่าไวรัส (โควิด-19) นำโดยรศ.ดร.อัญชลี สงวนพงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมการประดิษฐ์ไทย พร้อมด้วย ตัวแทนเครือข่ายเจ้าภาพร่วม ร่วมกันเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

            ส่วนในภาคบ่ายเป็นการนำเสนอบทความของนักวิจัย ผ่านระบบ Microsoft Teams กว่า 200 บทความ ประกอบด้วย งานวิจัยด้านวิศวกรรมพลังงานและเทคโนโลยี งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ สุขภาพและชีวภาพ งานวิจัยด้านเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร งานวิจัยด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ งานวิจัยด้าน ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจัยรับใช้สังคม งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน และงานประจำสู่งานวิจัย ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ โดยมีการบรรยายและถ่ายทอดสดผ่านระบบ Microsoft Teams โดยผู้เข้าร่วมการนำเสนอบทความจะมีการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์เพื่อเป็นการดำเนินการตามรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal และรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (covid-19)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา