โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหาร แก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหาร แก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 สิงหาคม 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 6810 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 29 สิงหาคม 2563 อาจารย์รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา หัวหน้าโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรและแปรรูปอาหาร ในพื้นที่โครงการหลวง โครงการหลวงขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยทีมงานวิทยากรจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ลงพื้นที่จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรและแปรรูปอาหาร สำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ (กพด.) โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การทำเกี๊ยวซ่า ขนมปังแยมโรล และการคำนวนหาต้นทุนการผลิต การวางแผนการตลาด พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตอาหาร การดูแลสุขภาพ โดยได้รับความสนใจจาก ครูและนักเรียนจำนวน 30 คนเข้าร่วมโครงการ

     สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ใต้ร่วมพระบารมีว่าด้วยการมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตและกำลังคนที่ทรงความรู้คู่คุณธรรม มีความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และถ่ายทอดสู่ชุมชนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา