โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 สิงหาคม 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4488 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ตามมติคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลล้านนา ในการประชุมครั้งที่ 31 (7/2563) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 และระเบียบตามความในมาตรา 28 และ มาตรา 31 แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และข้อบังคับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 จึงขอประกาศแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองศาสตรจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังต่อไปนี้

1.ผศ.วัชรินทร์ สิทธิเจริญ ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์สาขาวิชาครุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

2.นางจันทร์จิรา นที ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาออกแบบพาณิชย์ศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

3.นายสุรชัย อำนวยพรเลิศ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย

4.นางจุไรรัตน์ สวัสดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน

5.นางสาวมณีกาญจน์ ไชยนนท์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาออกแบบพาณิชย์ศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

6.นายฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาออกแบบพาณิชย์ศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

7.นายชัชชัย สุดีหล้า ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

8.นายพงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

9.ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ สัสดีแพง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา