โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ เรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 กรกฎาคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 5270 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

                     เพื่อให้เป็นการช่วยเหลือนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีมติเห็นขอบมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยให้ลดค่าบำรุงการศึกษา ภาคการเรียนที่ 1/2563 จำนวน 500 บาท/คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1.  นักศึกษารหัส 62 ลงไป มหาวิทยาลัยจะปรับลดค่าบำรุงการศึกษา ให้นักศึกษาทุกรายที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 โดยจะแสดงรายละเอียดไว้ในบัตรลงทะเบียน
  2.  นักศึกษารหัส 63 ที่ชำระค่าบำรุงการศึกษาไปแล้ว มหาวิทยาลัย จะโอนเงินค่าบำรุงการศึกษาคืน ในอัตรารายละ 500 บาท โดยให้นักศึกษารหัส 63 เข้าไปดำเนินการเพิ่มข้อมูลเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบทะเบียนกลาง https://regis.rmutl.ac.th/ เมนู s00-4   ตั้งแต่วันที่ 1-15  สิงหาคม พ.ศ.2563


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา