โลโก้เว็บไซต์ เปิดตัววารสารวิชาการนานาชาติ JSAT ฉบับปฐมฤกษ์ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เปิดตัววารสารวิชาการนานาชาติ JSAT ฉบับปฐมฤกษ์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 เมษายน 2563 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 8544 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เริ่มเตรียมจัดทำวารสารวิชาการนานาชาติ ตั้งแต่เดือน กันยายน ๒๕๖๒ ภายใต้ชื่อ Journal of Science and Agricultural Technology (J. Sci. Agri. Technol. : JSAT) โดยมีแผนจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความด้านวิทยาศาสตร์ การเกษตร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ และส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการนานาชาติ

            กองบรรณาธิการวารสารวิชาการนานาชาติ JSAT ได้เปิดตัววารสารฉบับปฐมฤกษ์ ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน ในวันที่ 17 เมษายน 2563 “JSAT : Vol.1 No.1 Janurary – June 2020” โดยเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งในรูปแบบ Full Print และ Online article  ที่ http://jsat.rmutl.ac.th/   หรือ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSAT/index และผู้สนใจสามารถส่งบทความภาษาอังกฤษ ในประเภทบทความวิจัย (Research Article) และ บทความปริทัศน์ (Review Article) โดยผลงานที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ใน JSAT จะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา