โลโก้เว็บไซต์ คณบดีคณะศิลปกรรมฯ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณบดีคณะศิลปกรรมฯ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 มีนาคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2842 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        เมื่อระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มทร.ล้านนา ในฐานะคณะอนุกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 เขตภาคเหนือ เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งในปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมพิจารณาดังนี้ สถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็ก จำนวน 8 สถาบัน สถาบันอุดมศึกษาขนาดกลาง 4 สถาบัน และสถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญ่ จำนวน 6 สถาบัน และนักศึกษาพิการ จำนวน 5 สถาบัน

          การคัดเลือกนักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เกิดจากน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตา โดยสนองพระราชปรารภ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีกระแสรับสั่งแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) เมื่อปี พ.ศ.2506 ในการพิจารณาจัดรางวัลให้แก่นักเรียนซึ่งเรียนดี ประพฤติดี และโรงเรียนที่จัดการศึกษาดี  กระทรวงศึกษาธิการสำนึกในพระมหากรุณาคุณเป็นล้นเกล้าฯ จึงได้ดำเนินการสนองพระราชปรารภและได้วางระเบียบว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อถือปฏิบัตินับตั้งแต่ปี พ.ศ.2507 เป็นต้นมา โดยแบ่งรางวัลออกเป็น รางวัลพระราชทานที่จัดสรรให้สถาบันอุดมศึกษา  รางวัลพระราชทานสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาพิการ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีและศึกษาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ในปีที่ผ่านยกเว้นนักศึกษาพิการจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตำกว่า 2.50 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา และต้องมีคุณลักษณะพื้นฐาน 5 ด้าน การประเมินนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ได้แก่ การศึกษาเล่าเรียน การมีทักษะในการจัดการและการทำงาน สุขภาพอนามัย ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การประเมินกิจกรรมและผลงานเด่นของนักศึกษาได้แก่ ความมีประโยชน์ต่อส่วนร่วม ความมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับต่อสังคมและความมีคุณธรรมดีงามหรือสร้างสรรค์ ต่อเนื่องในการทำกิจกรรมและความโดดเด่นของผลงาน

             มทร.ล้านนา เป็นสถานศึกษาที่มีนักศึกษารางวัลพระราชทาน มาแล้ว 3 คน ได้แก่ ในปี พ.ศ. 2544 นศ.ชุติมา สุวรรณรัตน์ นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ปี พ.ศ. 2556 นายอานุภาพ มีชะคะ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ และในปี 2558 นายพรหมพัฒน์  โชติสิรดานันท์ นักศึกษาสาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน นักศึกษาพิการประเภทความพิการทางร่างกาย

ขอบคุณข้อมูล/ภาพจาก ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา