โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดสัมมนาจัดการความรู้การจัดเรียนการสอนและการทำวิจัยร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน เพื่อยกระดับอาชีวศึกษา  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดสัมมนาจัดการความรู้การจัดเรียนการสอนและการทำวิจัยร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน เพื่อยกระดับอาชีวศึกษา 

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มกราคม 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3970 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ส่วนงานโครงการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทำงานโรงเรียนในโรงงาน  (Work Intergrated Learnning : WIL) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา จัดโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เครือข่ายการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคชน และภาคการศึกษา” เพื่อจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอนและวิจัย  ระหว่าวันที่ 22 – 23 มกราคม 2563 ณ โรงแรงดวงตะวันเชียงใหม่ และ ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2563 ณ  ห้องประชุมนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มทร.ล้านนา โดยมีรองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ 
   สำหรับโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เครือข่ายการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคชน และภาคการศึกษา” เป็นกิจกรรมสืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ได้มีการจัดการศึกษาและวิจัย ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เพื่อยกระดับการศึกษาระดับอาชีวะ และทำการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ประกอบด้วย S-Curve และ New S – Curve ร่วมถึงการวิจัยการจัดการศึกษาในรูปแบบ Tripartite TVET System and Work related Learning ในการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาที่มีความสอดคล้องกับงาน ดังนั้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมทั้งหมด จึงได้มีการจัดโครงการสัมมนาดังกล่าวขึ้น 

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา