โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 15 ปี | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 15 ปี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มกราคม 2563 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 6226 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 15 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 15 (วันที่ 18 มกราคม 2563) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา 

ในช่วงเช้าเวลา 07.30 น. รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารณ์ บุคลากรและนักศึกษา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 15 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เวลา 08.30 พิธีสักการะบวงสรวงศาลพระภูมิและศาลครูบาเจ้าศรีวิชัย จากนั้น เวลา 10.45 น. รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร วางพานพุ่มสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบิตร รัชการที่ 9 และนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา 2562 มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 32 ท่าน

ประเภทอาจารย์  อาจารย์ราชมงคลสรรเสริญ  ได้แก่

 1. นายอธิปัตย์  สายสูง                คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์
 2. ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์                 สัสดีแพง          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ  เนื่องภิรมย์       คณะวิศวกรรมศาสตร์
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวนาถ        นรินทร์สรศักดิ์   คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
 5. นายวิสูตร                             อาสนวิจิตร       วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ                                                     

ประเภทสายสนับสนุน   เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนราชมงคลสรรเสริญ

 1. ด้านปฏิบัติงาน  

ได้แก่ นายสมเดชอ้วนมากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 1. ด้านสร้างชื่อเสียง

ได้แก่ นายออมทรัพย์ อินกองงามสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. ด้านกิจกรรม/จิตอาสา/ทำนุบำรุงวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ได้แก่ นายธนากร          นาเมืองรักษ์      วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ                                                               

ประเภทศิษย์เก่า  ศิษย์เก่าราชมงคลสรรเสริญ

 1. ศิษย์เก่าราชมงคลสรรเสริญด้านส่งเสริมและสร้างชื่อเสียง

ได้แก่ นายเจษฎาวัฒนานุรักษ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง

 1. ศิษย์เก่าราชงคลสรรเสริญด้าน      ผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัย  

ได้แก่ นายสุทธิรักษ์        หลิมวัฒนา        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

ประเภทนักศึกษา นักศึกษาราชมงคลสรรเสริญด้านทักษะผู้นำ  ได้แก่

 1. นายณัฐปัตย์               เกตุดี              คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
 2. นางสาวประวีณา           สหธนรัช          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 3. นายกรวิชญ์                ใยสำลี            คณะวิศวกรรมศาสตร์
 4. นายศุภวิชญ์               ธีระดำรงศักดิ์     วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 

นักศึกษาราชมงคลสรรเสริญด้านสร้างชื่อเสียง ได้แก่

 1. นายจิรกิตติ์                ถิ่นคำ             คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์
 2. นายกัญจน์                 นาคเอี่ยม         คณะวิศวกรรมศาสตร์
 3. นายเสกข์                  ขอดแก้ว          คณะวิศวกรรมศาสตร์
 4. นายนฤมิต                 ศรีเยาว์เรือน     คณะวิศวกรรมศาสตร์
 5. นายณัฐวัสส์                ทองพินิจกุล      คณะวิศวกรรมศาสตร์
 6. นายทศวรรษ               ไชยชะนะ         คณะวิศวกรรมศาสตร์
 7. นางสาวชนิกานต์           สมยานะ          คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
 8. นายศรายุทธ               จอมหล้า          คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
 9. นางสาวพรพฤกษา         จงศิริฉัยกุล       คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
 10. นายพงศ์ปณต              ส่งแสงเติม        วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

    

นักศึกษาราชมงคลสรรเสริญด้านกิจกรรม/จิตอาสา/คุณธรรมจริยธรรม/ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ 

 สิ่งแวดล้อม  ได้แก่

 1. นายพีระพงษ์               คุปตัษเฐียร       คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์
 2. นายณัฐพล                 แอ่นปัญญา       วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

**************************************************************************************************

เกียรติบัตรประเภทศิษย์เก่าที่ได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างชื่อเสียงให้แก่หาวิทยาลัยฯ 

 1. นายสำอางค์                 หนุนเงิน          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
 2. นายผาสุก                    เชียงตอง                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
 3. นายสำเร็จ                    มหานิล           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน
 4. นายพรหมพิริยะ            สอนศิริ           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน
 5. นางจันทร์เพ็ญ               สุวรรณ์           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
 6. นางสุพัตรา                   ตาดคำ            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย

ชมประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่กองประชาสัมพันธ์มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา