โลโก้เว็บไซต์ ผู้แทน มทร.ล้านนา ร่วมสอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปี’63 โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้แทน มทร.ล้านนา ร่วมสอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปี’63 โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 ธันวาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1796 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  ชิดบุรี อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมสอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 5- 10 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งกัมพูชา (ITU) ราชอาณาจักรกัมพูชา
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  ชิดบุรี ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้ทูลเกล้าถวายทุนการศึกษาเพื่อพระราชทานแก่นักเรียนในราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปีการศึกษา 2563 ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาพืชศาสตร์ จำนวน 2 ทุน ในกลุ่มโครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันกำปงเฌอเตียล และสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ เพื่อเพิ่มจำนวนครู อาจารย์ให้พอกับความต้องการของสถาบัน  จากการเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมสอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานรอบสอบสัมภาษณ์  ปีการศึกษา 2563 นั้น ทำให้ทราบแรงจูงใจของนักศึกษาที่เลือกทุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คือการที่มหาวิทยาลัยมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบกับนักศึกษาที่สมัครเข้ารับทุนได้ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย บริบทของพื้นที่ สิ่งแวดล้อม ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดที่จะนำความรู้นี้มาพัฒนาประเทศได้ ทำให้ตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นอันดับแรก นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมสนองงาน ตามพระราชดำริ
          สำหรับโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริฯ เสมือนของขวัญที่ยั่งยืนแก่ประชาชนชาวกัมพูชา การพระราชทานสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล และสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ เพื่อให้โอกาสเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเมืองหลวง มีโอกาสเข้าศึกษาในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งยังมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานทุนการศึกษา เพื่อให้เยาวชนของราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2548-2562 รวม 14 รุ่น มีผู้รับทุนจำนวนทั้งสิ้น 1,862 คน สำเร็จการศึกษาไปแล้วจำนวน 1,033 คน  ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2563 มีสถาบันการศึกษา จำนวน 26 สถาบัน ได้ทูลเกล้าถวายทุนการศึกษาเพื่อพระราชทานแก่นักเรียนในราชอาณาจักรกัมพูชา ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการให้ทุนการศึกษาต่างจากรุ่นก่อน เนื่องจากความเห็นร่วมกันของคณะกรรมการฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทย ที่มุ่งหวังเพื่อกระจายโอกาสให้กับเยาวชนแต่ละกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งให้โอกาสแก่ครูอาจารย์สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬามีโอกาสรับทุนพระราชทาน โดยหวังอย่างยิ่งว่าบุคลากรกลุ่มนี้จะกลับมาร่วมพัฒนาบุคลากรของราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างแท้จริงต่อไป  ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวในตอนท้าย
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  ชิดบุรีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา