โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 พฤศจิกายน 2562 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 6242 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

enlightenedประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ดังนี้

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ชื่อ-สกุล คณะ เขตจังหวัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พายัพ  เกตุชั่ง     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์  มัลลวงค์ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ลำปาง
นายนที  สัมปุรณะพันธ์ ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดทูล โตคีรี บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการ

ชื่อ-สกุล สังกัด เขตจังหวัด
นายทินภัทร  อุปราสิทธิ์ กองบริหารงานบุคคล เชียงใหม่

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา