โลโก้เว็บไซต์ สร้างทักษะ เสริมความรู้ เปิดแนวคิดใหม่ Gifted Math-Science ของนักเรียนประถมศึกษา  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สร้างทักษะ เสริมความรู้ เปิดแนวคิดใหม่ Gifted Math-Science ของนักเรียนประถมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3476 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ประกอบด้วย ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน หัวหน้าทีมโครงการสะเต็มศึกษา อาจารย์ฉัตรชัย เลาวกุลและอาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร  ร่วมเป็นวิทยากรจัดกิจกรรม Gifted Math-Science ให้แก่นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย จำนวน 80 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์รวมทั้งแขนงวิชาอื่นๆ เสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ รู้จักการวางแผนและทำงานร่วมกันเป็นทีม สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการเรียนรู้ที่ไม่ได้สอนให้เด็กทำตามแต่สอนให้เด็กมีจินตนาการมีความคิดเป็นของตนเองและสามารถถ่ายทอดได้เป็นรูปธรรม ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562

ข่าว/ถ่ายภาพ นางสา่วกรองกาญจน์ กับปินะ 

                     นาย พงศ์ศิริ พวงเสน

                     สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 3

                     นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กองประชาสัมพันธ์


คลังรูปภาพ : 20-11-62 PRC


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา