โลโก้เว็บไซต์ แจ้งกำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่   รหัส 62 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แจ้งกำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 62

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1579 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา ขอแจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษาใหม่ รหัส 62  โดยให้นักศึกษามารับด้วยตนเองเท่านั้น  พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงในการขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ดังนี้

1.คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์  

        1.1 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สามารถรับได้ในวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 15.00 ณ โถงอาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

        1.2 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ สามารถรับได้ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 15.00 ณ  มทร.ล้านนา อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่

2.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถรับได้ในวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 15.00 ณ โถงอาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

3.คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสาตร์ สามารถรับได้ในวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 15.00 ณ โถงอาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา อ.เมือง เชียงใหม่

4.วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (ยกเว้นโครงการเรียนพิเศษฟรี) สามารถรับได้ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 15.00 ณ โถงอาคาร C2  มทร.ล้านนา อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ 

หมายเหตุ

1.นักศึกษาต้องมารับบัตรด้วยตนเองเท่านั้น และต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงเท่านั้น และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนรับบัตรให้นักศึกษานำโทรศัทพ์มือถือของตนเองมาด้วย

2.กรณีไม่ได้มารับบัตรตามกำหนดการข้องต้น นักศึกษาต้องเดินทางไปรับด้วยตนเอง  ณ สำนักงานธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงเท่านั้น

3.นักศึกษาในโครงการพิเศษเรียนฟรี ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จะแจังกำหนดการรับให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับนักศึกษาใหม่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.053 921 444 ต่อ 1234


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา