โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา โชว์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารล้านนาในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา โชว์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารล้านนาในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3985 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานพิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 “จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และกลุ่มเกษตรกร ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสําหรับคนรุ่นใหม่ : Smart Agricultural Innovation for Next Generation รวมพลังสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ชุมชน” ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และกลุ่มเกษตรกร โดยพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธาน กรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดงาน

ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีพลังงาน ในรูปแบบเชิงสาธิต การจัดนิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ นิทรรศการจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิโครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ นิทรรศการจากองค์กรอิสระและเครือข่ายเกษตรกร การประชุมและเสวนาวิชาการการจัดประกวดพันธุ์ไม้ และปลาสวยงาม ซึ่งในครั้งนี้ มทร.ล้านนา ได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของอาจารย์และนักศึกษา โดยได้นำผลิตภัณฑ์การแปรรูปอาหารในโครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา มาจัดแสดงได้แก่ ไส้อั่วคั่วกลิ้ง เยลลี่กัมมี่รสน้ำผึ้ง ผลิตภัณฑ์ไซรัปมะไฟจีน ผลิตภัณฑ์ผลโรยข้าวเห็ดหอม คุกกี้ข้าวไรซ์เบอรรี่ รสผัดไทย และโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม  ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ได้ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายนนี้ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา