โลโก้เว็บไซต์ งานหอพักนักศึกษา วทส.  จัดกิจกรรม “ฮับขวัญ น้องหล้า ต้นกล้า วทส” เตรียมความพร้อมสู่รั้วโรงเรียนเตรียมฯ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานหอพักนักศึกษา วทส. จัดกิจกรรม “ฮับขวัญ น้องหล้า ต้นกล้า วทส” เตรียมความพร้อมสู่รั้วโรงเรียนเตรียมฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 มิถุนายน 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3593 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 17 มิถุนายน 2562  งานหอพักนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัดกิจกรรม “ฮับขวัญน้องหล้า ต้นกล้า วทส.” เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 12 ระดับ ปวช.1 ทั้ง 3 หลักสูตร คือ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เตรียมบริหารธุรกิจ และเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันเปิดภาคเรียนวันแรก เข้าสู่รั้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยีแห่งนี้ ที่กล่าวได้ว่าเป็นบ้านหลังที่สองด้วยความยินดียิ่ง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เปรียบเสมือนเป็นที่วันสำคัญวันหนึ่งที่เปลี่ยนผ่านจากช่วงวัยเด็ก “นักเรียน” กางเกงขาสั้น มาเป็น “นักศึกษา” ที่สวมใส่กางเกงขายาว แน่นอนว่านักศึกษาทุกๆ คนต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ครั้งหนึ่งในชีวิต ที่จะต้องมีความรับผิดชอบ ความตั้งใจที่เพิ่มมากขึ้น ในการดูแลตัวเอง เมื่อเข้ามาพักอาศัย และแสวงหาประสบการณ์ความรู้จากบ้านหลังนี้

          ซึ่งในกิจกรรม มีนักศึกษา รุ่นพี่ ระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 2 และ 3 คล้องมาลัยดอกมะลิ ร่วมให้การต้อนรับและช่วยขนย้ายสัมภาระ เครื่องใช้ต่างๆ เข้าหอพัก ตลอดจนนำนักศึกษารุ่นน้องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณวิทยาลัยฯ รวมถึงการแสดงจากวงดนตรีของนักศึกษารุ่นพี่ เพื่อสร้างความอบอุ่นและมิตรภาพที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน เคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น การมีน้ำใจ รู้รักสมัครสมานสามัคคี รู้จักความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจในการใช้ชีวิตอยู่ในหอพักนักศึกษาตลอด 3 ปี

 

ข่าวโดย : อ.พิมสกาว มั่นขันธ์ / อ.กัมปนาท ปาวิน

ภาพจาก : งานหอพักนักศึกษา วทส.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา