โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฯ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 เมษายน 2562 โดย พีรวัฒน์ ไชยแก้วเมร์ จำนวนผู้เข้าชม 2126 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อส่วนหนึ่งในการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน ๒ ฉบับ

      ๑.  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ......

      ๒.  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ......

      ท่านสามารถ download แบบเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ที่เอกสารประกอบด้านล่าง พร้อมทั้งส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาได้ที่ law.rmutl@gmail.com หรือ ทางไปรษณีย์ เรียนถึง ประธานคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบทางราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา งานสภามหาวิทยาลัย ๑๒๘ ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เอกสารประกอบ

      ๑.  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ......
      ๒.  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ......
      ๓.   แบบเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา