โลโก้เว็บไซต์ 2022-04-07 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-04-07

มทร.ล้านนา ประกาศนโยบาย (No Gift Policy) งดรับ งดให้ ของขวัญรวมทั้งผลประโยชน์อื่นใด
พฤหัสบดี 7 เมษายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ ซึ่งเป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1  “ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ประชุมการบริหารงานฟาร์ม และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 7 เม.ย. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชมพูภูคา อาคารอำนวยการ
พฤหัสบดี 7 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 7 เม.ย. 2565 เวลา 13.30 น. ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน เป็นประธานการประชุมการบริหารงานฟาร์ม และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่างๆของงานฟาร์ม โดยมี รศ.ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ , นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารน่าน หัวหน้าส่วนงาน และหัวหน้างานฟาร์มต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชมพูภูคา อาคารอำนวยการ เพิ่มเติม : >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมสืบสานประเพณีเนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง ประจำปี 2565 วันที่ 7 เม.ย. 2565 เวลา 09.39 น.
พฤหัสบดี 7 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 7 เม.ย. 2565 เวลา 09.39 น. ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธนันทบุรีศรีวิทยาเขตเกษตรราชมงคล พระพิรุณทรงนาค และ เจ้าพ่อพุทธรักษา เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง ประจำปี 2565 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและความเป็นศิริมงคลแด่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา น่าน ทุกท่าน เพิ่มเติม : >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา