โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง)) | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 85 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 64 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 37 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา 9
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 64
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12
30030101 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
Industrial Safety
3 (3-0-6)
30030105 จิตวิทยาการจัดการองค์กรอุตสาหกรรม
Industrial Organizational Psychology Management
3 (3-0-6)
30030106 หลักการบริหารงานอุตสาหกรรม
Principles of Industrial Management
3 (3-0-6)
30030108 คณิตศาสตร์สาหรับนักเทคโนโลยีเครื่องกล
Mathematics for Mechanical Technologist
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 37
30030104 การฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ
On The Job Training
3 (0-40-0)
31051101 คอมพิวเตอร์ช่วยงานเขียนแบบและออกแบบ
Computer Aided Drawing and Design
3 (2-3-5)
31051104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีเครื่องกล
Computer Programming for Mechanical Technology
3 (2-3-5)
31052103 กลศาสตร์ประยุกต์
Applied Mechanics
3 (3-0-6)
31052104 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
Design of Machine Elements
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31052103 กลศาสตร์ประยุกต์ 3 (3-0-6)
31053103 เทคโนโลยีอุณหภาพ
Thermal Technology
3 (3-0-6)
31053104 กลศาสตร์ของไหลประยุกต์
Applied Fluid Mechanics
3 (3-0-6)
31053204 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Energy Conservations and Environments
3 (3-0-6)
31054103 วิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับเทคโนโลยีเครื่องกล
Electrical Engineering for Mechanical Technology
3 (2-3-5)
31054204 ระบบการวัดและการควบคุม
Measurement and Control System
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31054103 วิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับเทคโนโลยีเครื่องกล 3 (2-3-5)
31059101 งานฝึกพื้นฐานทางเทคโนโลยีเครื่องกล
Mechanical Technology Basics Training
2 (0-6-2)
31059203 งานประลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล
Mechanical Technology Laboratory
1 (0-3-1)
31059206 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีเครื่องกล
Mechanical Technology Pre-Project
1 (0-3-1)
31059207 โครงงานเทคโนโลยีเครื่องกล
Mechanical Technology Project
3 (1-6-4)
Prerequisite : 31059206 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีเครื่องกล 1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
31052105 การขนถ่ายวัสดุ
Materials Conveying
3 (3-0-6)
31053201 เครื่องกำเนิดไอน้ำงานอุตสาหกรรม
Industrial Boiler
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31053103 เทคโนโลยีอุณหภาพ 3 (3-0-6)
31053202 การทำความเย็นและการปรับอากาศ
Refrigeration and Air Conditioning
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31053103 เทคโนโลยีอุณหภาพ 3 (3-0-6)
31054205 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล
Programmable Logic Controller
3 (2-3-5)
31054206 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ประยุกต์
Applied Hydraulics and Pneumatics
3 (2-3-5)
31059102 เทคโนโลยีการบำรุงรักษา
Maintenance Technology
3 (3-0-6)
31059204 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสำหรับเทคโนโลยีเครื่องกล
Engineering Economics for Mechanical Technology
3 (3-0-6)
31059208 หัวข้อพิเศษสำหรับเทคโนโลยีเครื่องกล
Special Topics for Mechanical Technology
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางสาวกันยาพร ไชยวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน วิศวกรรมและเทคโนโลยี
นายก้องเกียรติ ธนะมิตร อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน วิศวกรรมและเทคโนโลยี
นายสิทธากร พลาอาด อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน วิศวกรรมและเทคโนโลยี
ว่าที่ร้อยตรีสิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน วิศวกรรมและเทคโนโลยี
นายสุเทพ บุญมาบำรุง อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน วิศวกรรมและเทคโนโลยี
นายทวีศักดิ์ มหาวรรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
นายสมเกียรติ วงษ์พานิช อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
นายสวัสดิ์ กีไสย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
นายอนุวัตร ศรีนวล อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
นายเฉลิม ยาวิลาศ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
นายกีรติ วุฒิจารี อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง วิศวกรรมเครื่องกล
นายชัยยันต์ ใจบุญมา อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง วิศวกรรมเครื่องกล
นายบุญธรรม โสใจวงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง วิศวกรรมเครื่องกล
นายประเทือง ฝั้นแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง วิศวกรรมเครื่องกล
นายวิชัย สินจักร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา