โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่กับประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี ในโครงการสร้างความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรม | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่กับประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี ในโครงการสร้างความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 มีนาคม 2564 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 469 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 26 มีนาคม 2564 - 26 มีนาคม 2564

สถานที่ : วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และวัดเกตุการาม

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

กำหนดการ

“จากอุจฉุปัพพตา สู่ธาราระมิงค์นที”

26 มีนาคม 2564

ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และวัดเกตุการาม

07.30 – 08.00 น. ลงทะเบียน ณ หน้าอาคารอำนวยการ

08.00 – 09.30 น. นำชมและสักการะพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะแม

09.30 – 10..00 น. เดินทางถึงวัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง)

10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง

10.15 – 12.00 น. นำชมและสักการะพระธาตุวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

ตัวแทนพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะเส็ง

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.30 น. เดินทางไปยังวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

13.30 – 14.30 น. สักการะพระพุทธสิหิงส์ ชุธาตุสำหรับผู้ที่เกิดปีมะโรง และนำชมวัดพระสิงห์

14.30 – 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง และเดินทางไปยังวัดเกตุการาม

15.00 – 16.00 น. สักการะพระธาตุวัดเกตุการาม ตัวแทนพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีจอ

16.00 – 16.30 น. เดินทางกลับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

แต่งการด้วยชุดสุภาพ

วิทยากรนำชม ผศ.ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และ

นายศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา