มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ระบบรับสมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

จำนวนผู้สมัคร

กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กลุ่ม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - - -
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ - - -
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - - -
วิศวกรรมศาสตร์ 2 - 2
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - - -
ไม่ระบุคณะ-สำนัก-สถาบัน-วิทยาลัย - - -
รวมทั้งสิ้น 2 0 2