มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ระบบรับสมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

จำนวนผู้สมัคร

กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กลุ่ม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 5 3 8
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 2 - 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 4 1 5
วิศวกรรมศาสตร์ 10 - 10
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 1 3
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน - - -
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร - - -
สถาบันวิจัยและพัฒนา - - -
สำนักงานตรวจสอบภายใน - - -
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก 2 - 2
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน - 1 1
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก 1 1 2
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง 1 - 1
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย 2 - 2
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา - - -
สำนักงานอธิการบดี 1 1 2
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - - -
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - - -
รวมทั้งสิ้น 30 8 38