มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ระบบรับสมัครเพื่อรับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ค้นหาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา