โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมนำเสนอผงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญร่วมนำเสนอผงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา


ขอเชิญร่วมนำเสนอผงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2560

ณ ห้องประชุม 1 สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม

 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขต  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

>> รายละเอียดแนบ