โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาด้านจิตใจ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาด้านจิตใจ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2568 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 31 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วม "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและวางแผนพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 1"  จัดโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ร่วมกับโรงพยาบาลสวนปรุง สถาบันเด็กราชนครินทร์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 3 แห่ง ได้แก่เชียงใหม่ เชียงรายและลำปาง โรงพยาบาลคู่เครือข่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลสวนปรุง สถาบันเด็กราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาด้านจิตใจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข ภายในกิจกรรมมีการบรรยายและแบ่งกลุ่มการจัดทำแผนการดูแลนักศึกษาและจัดทำแผนเผชิญเหตุวิกฤติสุขภาพจิตใจมหาวิทยาลัย  จัดขึ้น ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ 


คลังรูปภาพ : สุขภาพจิต
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา