โลโก้เว็บไซต์ หน่วยเลือกตั้งที่ 3 มทร.ล้านนา น่าน นับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ปี 2566  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยเลือกตั้งที่ 3 มทร.ล้านนา น่าน นับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 มกราคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2417 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 31 ม.ค. 2566 เวลา 15.00 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน พร้อมด้วย นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน , นางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน , นายพงษ์พันธุ์ ธรรมลังกา , นางสาวเอื้องเหนือ นิกรพันธุ์ และผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ , ดร.กิจจาณัฏฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์ หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ ได้ร่วมนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ปี 2566 ซึ่งจัดให้มีการลงคะแนนครั้งที่ 1 (ล่วงหน้า) วันที่ 27 ม.ค. 2566 และลงคะแนนครั้งที่ 2 (ทั่วไป) วันที่ 31 ม.ค. 2566  ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 3 อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

     โดยผลการเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
     - ผู้สมัครหมายเลข 1 : นายกร จันทรวิโรจน์ ได้ 5 คะแนน
     - ผู้สมัครหมายเลข 2 : นายประเสริฐ ศรีพนม ได้ 32 คะแนน
     - ผู้สมัครหมายเลข 3 : นายไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น ได้ 44 คะแนน
     - ผู้สมัครหมายเลข 4 : นายวริศ จิตต์ธรรม ได้ 1 คะแนน
     - งดออกเสียง :  5 คะแนน
       (หมายเหตุ : ลาศึกษาต่อ 1 คน / ไปราชการ,ติดภารกิจ 2 คน)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา