โลโก้เว็บไซต์ ครูอาสาพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 17 ณ ร.ร.ชุมชน 17 บ้านนาตาดี โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ครูอาสาพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 17 ณ ร.ร.ชุมชน 17 บ้านนาตาดี โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 29 มกราคม 2566 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 2343 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


โครงการครูอาสาพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 17 ณ ร.ร.ชุมชน 17 บ้านนาตาดี

          เมื่อวันที่ 27 - 29 มกราคม 2566 ที่ผ่านมานี้ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมออกค่ายครูอาสาพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 17 ณ โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยทางคณาจารย์และชมรมครูอาสาพัฒนาโรงเรียนเห็นถึงความสำคัญของรากฐานที่ดีทางการศึกษาควรเริ่มต้นจากโรงเรียน สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อช่วยเพิ่มการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข และในส่วนของนักศึกษาครูอุตสาหกรรมจะเป็นการสร้างจิตสำนึกของความเป็นครูให้กับตัวบุคคล สร้างคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นผู้นำ การมีจิตอาสา ให้กับนักศึกษาผู้จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต

           ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาครูอุตสาหกรรม จึงต้องออกไปเผชิญกับสถานการณ์จริง โดยมีการใช้ความรู้ด้านต่างๆที่ตนเองได้เรียนรู้จากหลักสูตรที่ตนสังกัด เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนให้กับเยาวชนที่ห่างไกลและด้อยโอกาสทางการศึกษาให้การศึกษาที่เท่าเทียมกับการศึกษาในปัจจุบัน โดยภายในกิจกรรมนั้นมีการจัดตั้งศูนย์บริการตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์ชั่วคราวให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบโรงเรียน และยังมีการพัฒนาซ่อมแชม ปรับปรุงอาคารเรียน ทาสีอาคารเรียน การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟ ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าของโรงเรียนให้มีความปลอดภัยต่อนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นที่ชำรุดเสียหายปรับปรุงแก้ไขให้ใช้งานได้เหมือนเดิม เพื่อเป็นสถานที่ให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย พร้อมทั้งยังมีการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า หนังสือ สื่อการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนได้นำไปใช้เพิ่มเติมความรู้ความสามารถ


"สุขใดเล่าจะเท่ากับการเป็นผู้ให้...เราจะเป็นครูมืออาชีพมิใช้แค่มีอาชีพครู"

แล้วพบกันในปีต่อไปกับ...โครงการกิจกรรมชมรมครูอาสาพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 18

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา