โลโก้เว็บไซต์ เชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 มกราคม 2566 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 5884 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 3(1/2566) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปี ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น เพื่อให้สมาชิกทั้งหมดของกองทุนมีส่วนร่วมในการแก้ไขข้อบังคับ ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายเงินสะสมของสมาชิก และการจ่ายเงินสมทบของนายจ้าง ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2558 

ขอเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) 

Meeting ID : 996 619 654

Passcode : 142201

และขอท่านแจ้งตอบรับเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่าง ๆ  ตามคิวอาร์โค้ด 

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา