โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา มทร.ตะวันออก จับมือร่วมบริษัทสยามมิชลิน (พระประแดง) นำร่องแพลตฟอร์มความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายกำลังคนเพื่ออุตสาหกรรม | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา มทร.ตะวันออก จับมือร่วมบริษัทสยามมิชลิน (พระประแดง) นำร่องแพลตฟอร์มความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายกำลังคนเพื่ออุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 มกราคม 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1209 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับบริษัทสยามมิชลิน จำกัด (พระประแดง)  โดยมี ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้เป็นไปตามนโยบาย ONE RMUT รวมพลัง 9 มทร สู่เป้าหมายผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ นวัตกรและผู้ประกอบการ ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ภายใต้โครงการ บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในรูปแบบโรงเรียนในโรงงานสยามมิชลินพระประแดง สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  เพื่อส่งเสริมทักษะวิชาการและฝึกปฏิบัติ บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrate Learning : WiL) ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน (School in Factory : SiF) จากความพร้อมและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพของทั้งสามหน่วยงานให้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ ไปสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติและนักปฏิบัติงานมืออาชีพ ตอบโจทย์กำลังคนในภาคอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป

         โดยโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้รับผิดชอบภาพรวมโครงการโรงเรียนในโรงงานสยามมิชลินฝั่งสถานศึกษา และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ จังหวัดชลบุรี

 

ขอบคุณภาพจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 เวบไซต์ https://www.rmutto.ac.th/

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา