โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรใหม่ ระดับต้น (NAS : New Staff Development, The Beginner) | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรใหม่ ระดับต้น (NAS : New Staff Development, The Beginner)

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 17 ธันวาคม 2565 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 3946 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     


       ในระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม ถึง 16 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมี ว่าที่ ร.ต. ดร.ณัฐพงษ์ แกมทับทิม อาจารย์ภควัต หุ่นฉัตร์ และคณาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ดร.เดือนแรม แพ่งเกี่ยว ว่าที่ ร.ต. บุญญฤทธิ์ วังงอน ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรใหม่ ระดับต้น (NAS : New Staff Development, The Beginner) ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ Innovation อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ล้านนา เขียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรบรรจุใหม่สายวิชาการแต่ไม่เกิน 3 ปี ให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติที่จำเป็นในการเตรียมตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษา การเรียนการสอน และการทำความร่วมมือกับสถานประกอบการ จึงได้กำหนดการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรใหม่ ระดับต้น (NAS : New Staff Development The Beginner) ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรสายวิชาการ มีความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นรวมถึงการสร้างความเข้าใจภายในองค์กรระหว่างผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการที่บรรจุใหม่ และเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีของมหาวิทยาลัยให้เกิดขึ้น


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา