โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการ August Series 2021 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์ งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการ August Series 2021

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1958 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          การทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการ August Series 2021 การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ภายในโครงการประกอบด้วย

  • งาน eGovernment Forum การบูรณาการภาครัฐระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนทุกกิจกรรมที่รัฐบาลไทย จะสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำรวดเร็ว และตรงจุดมากขึ้นการปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานการให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง
  • Education Next Forum เวทีการยกระดับการพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมความรู้ทักษะประสบการณ์และการเรียนรู้รูปแบบใหม่ผลักดันให้ระบบอุดมศึกษาไทย สามารถเพิ่มพูนคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เทียบเท่าระดับนานาชาติซึ่งสอดรับกับทิศทางของโลกเป็น Smart Digital-Life และมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน
  • Healthcare Technology Summit การพัฒนาแผนปฏิบัติการที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทยด้วย digital technology นำไปสร้างนวัตกรรมการบริการให้ประชาชนอย่างทั่วถึงทุกที่และเท่าเทียม โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตที่มีสุขภาวะที่ดี
  • Ai & IoT Summit สร้างความตระหนักในกระแสเทคโนโลยีที่กำลังจะเปลี่ยนโลกร่วมกำหนดยุทธศาสตร์หรือนโยบายการใช้งานเทคโนโลยี AI + IoT ในการส่งเสริมให้สองนวัตกรรมช่วยทำให้พัฒนาศักยภาพของทักษะทุนมนุษย์สามารถทำงานร่วมกับนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคมผลักดันแนวคิดในการสร้าง Talent Attraction ทางด้าน AI + IoT ในอนาคตอีกด้ว
  • SME Smart Manufacturing การยกระดับภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้อยู่รอดในศตวรรษที่ 21 ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีถือเป็นหัวใจสำคัญการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศการทำ Digital Transformation รวมไปถึงการปฏิบัติงานผ่าน IDA Platform เพื่อธุรกิจโรงงานขนาด SME ถือเป็นเทคโนโลยีที่นำมาปรับใช้เพื่อความเป็นอยู่รู้เท่าทันและเข้าใจในกระบวนการในโลกของ 50

มีกำหนดจัดงานวันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.conferencethaiseries.com 

 

ข้อมูลจาก สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา