โลโก้เว็บไซต์ ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน   ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน   ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 ธันวาคม 2563 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 3280 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

(24 ธ.ค. 63)  เวลา 09.45 น.  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)  สำหรับหน่วยงานภาครัฐประเภทสถาบันอุดมศึกษา  มาอย่างต่อเนื่องนั้น   จึงกำหนดจัดกิจกรรม   “ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน   ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา”  พื้นที่พิษณุโลก  โดยมี  ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก เป็นประธาน  ณ ห้องประชุม 16208  อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย   ทั้งนี้   เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ยึดมันในหลักคุณธรรมและความโปร่งใส  ตามหลักธรรมาภิบาล  พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร และนักศึกษา เล็งเห็นความสำคัญ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติตน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับการบริหารงาน ที่มีประสิทธิภาพ  สร้างวินัยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ห

 

ข่าว/ภาพ - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา