โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก รับรายงานตัวและขึ้นทะเบียน น.ศ. ใหม่ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ตาก รับรายงานตัวและขึ้นทะเบียน น.ศ. ใหม่


23-24 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 เวลา 09.00 – 15.00 น.

โดยวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 รับรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 รับรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพเพิ่มเติม >>