โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา หารือร่วม HCMUTE พัฒนาหลักสูตร วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Mechatronics, Robotics and AI) | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา หารือร่วม HCMUTE พัฒนาหลักสูตร วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Mechatronics, Robotics and AI)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 กันยายน 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 5776 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน พ.ศ. 2562 รศ. ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.กิจจา ไชทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล ที่ปรึกษาคณบดี ร่วมให้การต้อนรับ Assoc Prof. Nguyen Truong Thinh, Dean of Faculty of Engineer และ Mr.Le Phan Hung และ Mr.Luong Huu Thanh Nam จากมหาวิทยาลัย Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่ มทร.ล้านนา โดยมี ดร.ณัฐรัตน์ ปาณานนท์ ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผศ.ทวีศักดิ์ มโนสืบ พื้นที่ตาก อ.แมน ฟักทอง และ อ.ศักดิ์สิทธิ์ ชื่นชมนาค จากพื้นที่พิษณุโลกร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นการหารือในการสร้างความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ (Mechatronics, Robotics and AI)  และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา อาจารย์และนักศึกษา ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา โดยในโอกาสนี้ ทาง HCMUTE ได้มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก แก่ อ.นริศ อินตะวงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเข้าศึกษาต่อที่ HCMUTE รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ระหว่างมทร.ล้านนา และ HCMUTE และยังได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆได้แก่ ห้องปฏิบัติการที่ สาขาวิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ห้องวิจัยพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์ ณ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรวิชาแม่พิมพ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมโยธา และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติชลศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ และห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์และห้องปฏิบัติการแมคคาทรอนิกส์ ณ มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด)

 

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้างออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา