โลโก้เว็บไซต์ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 18 สิงหาคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2524 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาคเช้าและภาคบ่าย จาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จำนวนทั้งสิ้น 3919 ราย โอกาสนี้ ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำแถวบัณฑิตเข้าสู่หอประชุม โอกาสนี้ รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี กล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิต ความว่า “ในนามของคณะผู้บริหารและคณาจารย์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านซึ่งถือว่าทุกคนในที่นี้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่จะออกไปแสดงศักยภาพของตนเองที่ได้ร่ำเรียนมาตลอดระยะเวลาที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งจะแสดงให้สังคมได้ประจักษ์ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน ขอฝากข้อคิดไว้ให้บัณฑิตยึดถือเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต คือหนึ่งการปฏิบัติตัวที่ดี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม รวมทั้งความมุ่งมั่นมานะพยายาม มีคำกล่าว่า “ ความสำเร็จมักอยู่ไกลเกินไปถึง    กับคนซึ่งนั่งหงอยและคอยห่าง

            ความสำเร็จจะมาอยู่แค่ปลายตา   กับคนที่คิดว่าต้องพยายาม”

ขออวยพรให้บัณฑิตทุกท่านประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังทุกประการ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือโปรดอำนวยอวยพรให้มีความสุขความเจริญ เป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป”

โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

สามารถชมประมวลภาพได้ที่ https://พิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา2561

 

 

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา