newส่วนกลาง เชียงใหม่ : 
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 แผนกทะเบียนฯ เชียงใหม่ หยุดให้บริการ 1 วัน
new


newผลการประเมินผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2557 และ 2/2557
ดูผลการประเมินnew


แจ้ง อาจารย์, เจ้าหน้าที่และนักศึกษาส่วนกลาง เรียนที่ เชียงใหม่

ให้ติดตามประกาศและข่าวสารจากระบบทะเบียนกลาง

ส่วนระบบเดิมยังคงสามารถเข้าได้จาก ที่นี่


ประกาศแจ้งปัญหาสำหรับอาจารย์  “ประเภท ข้าราชการ, พนักงานข้าราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัยฯ และตามพันธกิจเท่านั้น ” ที่ไม่สามารถเข้าระบบทะเบียนเพื่อส่งเกรด ในภาคเรียน 2/57

  1. ตรวจสอบรายชื่อในระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย โดยการพิมพ์ ชื่อหรือนามสกุลได้ที่ http://arit.rmutl.ac.th/Email/search_email_person.php

  2. แจ้งรายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่ทะเบียนในแต่ละเขตพื้นที่

  3. การกรอกเกรดสำหรับอาจารย์พิเศษ ให้ติดต่อฝ่ายทะเบียนในแต่ละเขตพื้นที่

หมายเหตุ ขอให้ผู้ใช้งานทำธุรกรรมดังกล่าวด้วยตัวเองและกรอกข้อมูลตามจริงเท่านั้น มิฉะนั้นจะมีความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 ***ข่าวประกาศ ระบบทะเบียนกลาง (8)


ข่าวประกาศงานทะเบียน เชียงราย (2)


ข่าวประกาศงานทะเบียน ตาก (1)


ข่าวประกาศงานทะเบียน น่าน (3)


ข่าวประกาศงานทะเบียน พิษณุโลก (2)


ข่าวประกาศงานทะเบียน เชียงใหม (2)


ข่าวประกาศงานทะเบียน ลำปาง (1)