โลโก้เว็บไซต์ ร่วมส่งใจเชียร์ 2 นักศึกษาร่วมแข่งขัน China International Skills Competition 2017 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่วมส่งใจเชียร์ 2 นักศึกษาร่วมแข่งขัน China International Skills Competition 2017

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนาร่วมส่งใจเชียร์ 2 นักศึกษาร่วมแข่งขัน China International Skills Competition 2017
ร่วมส่งใจเชียร์ 2 นักศึกษาร่วมแข่งขัน China International Skills Competition 2017นายปฏิภาณ  ติใหม่ นายจักรภัทร  เริ่มรักษ์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา