โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)และ บช.บ.การบัญชี) | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา