โลโก้เว็บไซต์ บทความ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 บทความ


มทร.ล้านนา จับมือธนาคารกรุงไทย เปิดบริการการเงิน Krungthai Digital Platform เดินหน้าโครงการ RMUTL Smart University 4.0
พฤหัสบดี 26 กันยายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ร่วมกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) และพัฒนาสังคมภายในมหาวิทยาลัยสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) โดยมีธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ให้บริการด้านต่าง ๆ ณ ห้องกาสะลอง มทร.ล้านนา วันพุธที่ 25 กันยายน 2562           รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ล้านนาคดี สู่บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
อังคาร 17 กันยายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 17 กันยายน 2562 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านล้านนาคดี ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารเรียนรวม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีและธรรมเนียมของชาวล้านนา ให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาตลอดจนเครือข่ายด้านวัฒนธรรมทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ อันจะก่อให้เกิดการสืบสานต่อยอดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยกิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง "ยันต์ล้านนา กับความสัมพันธ์เชิง... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา หารือร่วม HCMUTE พัฒนาหลักสูตร วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Mechatronics, Robotics and AI)
พฤหัสบดี 12 กันยายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน พ.ศ. 2562 รศ. ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.กิจจา ไชทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล ที่ปรึกษาคณบดี ร่วมให้การต้อนรับ Assoc Prof. Nguyen Truong Thinh, Dean of Faculty of Engineer และ Mr.Le Phan Hung และ Mr.Luong Huu Thanh Nam จากมหาวิทยาลัย Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่ มทร.ล้านนา โดยมี ดร.ณัฐรัตน์ ปาณานนท์ ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผศ.ทวี... >> อ่านต่อ


ราชมงคลล้านนา เปิดบ้าน โชว์ผลงาน –แข่งทักษะ ชวนน้องๆวัยเรียน เลือกคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ เตรียมพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยและอาชีพในอนาคต
อังคาร 10 กันยายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดกิจกรรม “Open House Hands-on RMUTL 2019” เปิดบ้านแข่งขันทักษะ นำเสนอผลงานเด่น เปิดบ้านให้นักเรียน นักศึกษาได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการแสดงศักยภาพการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ มืออาชีพ ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ถ่ายทอดทักษะ กระบวนการและประมวลองค์ความรู้ที่ได้จากห้องเรียนแก่นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังมองหาสถานที่เข้าศึกษา... >> อ่านต่อ
กระทรวงแรงงานมอบรางวัลเยาวชนคนเก่งที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ จากเวที World Skills Kazan 2019
ศุกร์ 30 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 (World Skills Kazan 2019) โดยตัวแทนของ มทร.ล้านนา ที่เข้าร่วมการแข่งขันคือ นายกัญจน์ นาคเอี่ยม และและนายเกียรติศักดิ์ สลีวงศ์  นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันประเภท หุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robotics) ได้รางวัลปลอบใจ 10,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เยาวชนทุกค... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา สานต่อการสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน รับหน้าที่องค์กรรับรองสมรรถนะวิชาชีพ ดันยกระดับฝีมือเทียบเท่าสากล
พุธ 28 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

             ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามความร่วมมือการสนับสนุนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลในการดำเนินการให้บุคคลมีคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อขับเคลื่อนกำลังคนอย่างยั่งยืนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมกับ นายนภดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมกับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคล ฯ จำนวน 13 องค์กร ภายในงานประชุมสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนกำลังคนอย่างยั่งยืนด้วยระบบคุณวุฒ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 21 - 30 ทั้งหมด 474

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา