โลโก้เว็บไซต์ ดาวน์โหลด | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดาวน์โหลด


หน้าสำหรับการดาวน์โหลดโปรแกรม เอกสาร แบบฟอร์มและรายงานต่างๆ 


1.คำร้องและแบบฟอร์มต่างๆ
    1.1.ชุดแบบคำร้องรักษาสภาพ(ใช้ทั้ง2แผ่น)
    1.2.ใบถอนวิชาเรียน
    1.3.ใบยกเลิกวิชาเรียน
    1.4.
แบบฟอร์มใบสรุปผลการเทียบโอนรายวิชา
    1.5.ใบคำร้องขอลาพักการเรียน
    1.6.ใบคำร้องขอลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษา
    1.7.ใบลานักศึกษา
    1.8.ใบคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ
    1.10.ใบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล
    1.11.ใบคำร้องขอเอกสารหลักฐานการศึกษา
    1.12.แบบคำร้องทั่วไป
    1.13.แบบฟอร์มขออนุญาตให้ผลการศึกษาเป็นไม่สมบูรณ์มส.หรือ I
    1.14.แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน
    1.15.ใบขอลงทะเบียน
    1.16.ใบแจ้งระดับคะแนนที่เคยมีสภาพไม่สมบูรณ์ ( I )หรือสอบกรณีพิเศษ57

2.การเบิกค่าสอนเกินภาระการสอน

3.ตารางเรียน-ตารางสอน-ตารางสอบ
 3.1.คู่มือการเปิดรายวิชาและการจัดตารางสอน
 3.2.รวมตารางเรียน,ตารางสอน,ตารางสอบ,ตารางห้อง ย้อนหลังปีการศึกษา 2557-2553
 3.3.ตารางสอน
 3.4.ตารางสอบ